درباره ما
خانه کودک سلاله ساقه

    شماخانهکودکسلالهراانتخابمیکنیداگر:

 • باور دارید که بیشرتین میزان شکلگیری شخصیت و رشد کودکتان از تولد تا6 سالگی اتفاق میافتد.
 • مصمم هستید تا از این فرصت6 ساله که شصت سال آیندهی کودتان را میسازد بهرتین استفاده را بربید.
 • برای شما تربیت و رشد همه جانبهی کودکتان، درالویت اول زندگی میباشد.
 • میخواهید کودکتان در همهی زمینه ها رشدکرده و تنها دریک جنبه، مترکز و پیشرفت نداشته باشد.
 • میخواهید کودکتان آنطور که هست بشود، نه آنطور که شما میخواهید.
 • سلامت روان، شـــادابی، کســـب مهارتهـــا و تواناییهـــای متعـــدد واســـتقلال فکـــری وعملـــی کودکتـــان از مهمرتیـــن خواســـتههای شما از مجموعـــه اســـت.
 • عملکرد و برخورد مربیان کودکتان، نسبت به فضا و امکانات، برای شما ازاهمیت بیشتری برخورداراست.
 • آموزش فرآیندهای یادگیری به کودکتان را نسبت به حفظیات و آموختههای مستقیم، ترجیح میدهید.
 •  بـــه تفکـــرشـــخصی کـــودک و شـــخصیت منحصر بـــه فـــرد او احترام گذاشـــته و او را نـــه بـــا دیگـــران، کـــه بـــا خـــودش مقایســـه میکنیـــد.
 • بـــه همراهـــی والدیـــن)هـــم پـــدر و هـــم مـــادر( درفرآینـــدتربیـــت و رشـــد متعـــادل کـــودک، اعتقـــاد داشـــته و مجموعـــه را درایـــن زمینـــه همراهـــی میکنیـــد.
 • رویکردها و روشهای علمی و منطقی را بر رویکردهای نسنجیده و غیرآزموده شده ترجیح میدهید.
 • فرصـــت میدهیـــد تـــا کودکتـــان بـــا رنـــج و ســـختی بعضـــی چیزهـــا را پشـــت سر بگـــذارد، زیـــرا معتقدیـــد از گـــذر همیـــن سختیهاســـت کـــه او آبدیـــده خواهـــدشـــد.
 • امکانـــات را متناســـب بـــا شرایط و ســـن او دراختیـــارش میگذاریـــد و بـــه اوفرصـــت میدهیـــد تـــاب ـــرای بـــه دســـتآوردن آنهـــا تلاش کنـــد.
 • شما و همرستـــان اهـــل یادگیـــری و
 • تغییـــر بـــوده و معتقدیـــد تـــا خـــود شـــما تغییـــرنکنیـــد، کودکتـــان نیـــز تغییـــر نخواهـــدکـــرد.
 • بـــهجـــای راهحلهـــایکوتـــاه مـــدت و ناپایـــدار نظیـــر پـــاداش وتنبیـــه، بـــه دنبـــال راههـــایاثربخـــش تـــر در بلندمـــدت هســـتید.

 

    خانه کودکسلالهپاسخگویانتظاراتشمانخواهدبوداگر:

 • به دنبال جایی هستید تا از کودک شما صرفا مراقبت کرده و شما بتوانید به کارهای دیگرتان بپردازید.
 • اولویتهای مهمتری )نظیرکار(نسبت به تربیت کودکتان درزندگی مشرتک شما وجوددارد.
 • فضـــاوامکانـــات )نظیـــراســـباب بازیهـــا، وســـایل گوناگـــون و....( نخســـتین و مهمرتیـــن ملاک شما در انتخـــاب مجموعـــهای اســـت کـــه کـــودک خـــود را بـــه آنجـــا میســـپارید.
 • میخواهید کودکتان مطابق امیال و آرزوهای شما و نه آنچه که خود او هست، باشد
 •  توصیه ها وروشهای تربیتی دوستان و اقوام را بدون تأمل و بررسی به کار میبندید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید کـــه کودکتـــان فقـــط دریـــک زمینـــه و یـــک جنبـــه مترکـــز و پیشرفت داشـــته باشـــد. مثلا فقـــط آمـــوزش زبـــان انگلیســـی برایتـــان مهـــم اســـت.
 • شما و همرستـــان فرصتـــی بـــرای همراهـــی و هـــمگامـــی بـــا کـــودک خـــود در مجموعـــه سلاله نداشـــته و بســـیار درگیـــر فعالیتهـــای خـــود هســـتید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید تـــا کودکتـــان دررقابـــت بـــا کـــودکان دیگـــر همیشـــه چیزهـــای بیشتری حفـــظ بـــوده و مطالـــب زیـــادی بـــرای بـــه نمایش دادن بـــه دیگـــران داشـــته باشـــد.
 •  میخواهید همیشه همه چیز برای کودکتان فراهم باشد و او هیچ رنج و سختی را متحمل نشود.
 • همیشـــه همـــهی امکانـــات را بـــدون برنامهریـــزی و شرایط ســـنی او برایـــش فراهـــم مـــی کنیـــد و او را غـــرق درامکانـــات میســـازید.
 • نظـــم و ترتیـــب خانـــه، تمیز بـــودن لباسهـــا و دســـت و صـــورت را در همـــه حـــال مقـــدم بـــرجنـــب و جـــوش و کســـب تجربههـــای گوناگـــون بـــرای کودکتـــان میدانیـــد.
 • همـــواره میخواهیـــد بـــه عنـــوان یـــک ناظـــر و ناظـــم جـــدی و غیـــر منعطـــف، بـــا پنـــد و نصیحـــت بـــا کـــودک خـــود مقابلـــه کـــرده و عقایـــد خـــود را بـــه او تحمیـــل نماییـــد.
 •  بیش از آنکه کودکتان به شما وابسته باشد، شما به کودک خود وابستهاید!
 • بــرای تغییــر رفتــار کودکتــان بــه دنبــال راهحلهــای سریع و چکشــی)نظیــر تنبیــه، پاداشهــای نســنجیده، محــروم کــردن و...( هســتید.
 •  ازکودکتان تغییرات مثبت انتظار دارید اما خود از خویش انتظار تغییر ندارید.

ماموریت ها:

خانه کودک سلاله با تمرکز بر رویکرد و ارزش های خود به صورت اختصاصی برای پرورش کودکان قبل از تولد تا 7 سال برای پاسخگویی به نیاز به یادگیری، در میان مراکز تخصصی کودک در تهران در سطح ذیل به فعالیت می پردازد.

چشم انداز:

تبدیل شدن به اولین انتخاب خانواده ها برای آموزش و پرورش فرزندانشان تا سال 1400 در میان مراکز تخصصی کودک در مناطق 4- 1 از پیش از تولد تا 7 سالگی